Klauzula Informacyjna

Od dnia 25 maja 2018 r. mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”). W związku z powyższym, przedstawiamy poniżej informację dotyczącą przetwarzania przez ASMG Sp. z o.o. Państwa danych osobowych zgodnie z przepisami ww. Rozporządzenia.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest ASMG SP. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Jagiellońska 23/9, 35-025 Rzeszów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000367822.

Jako Administrator nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez nas oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się na adres e-mail: asmg@asmg.pl, oraz pisemnie na adres: ASMG Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 23/9, 35-025 Rzeszów.

II. Podstawa i cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celach:

  1. Nawiązywania umów cywilno-prawnych
  2. Wysyłania zapytań/ofert handlowych
  3. Realizacji zadań wynikających z umów
  4. Zatrudniania
  5. Realizacji świadczeń i obowiązków związanych z zatrudnieniem
  6. Realizacji zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawa

III. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych w stosownych przypadkach mogą być:

  1. Podmioty i organy, którym ASMG Sp. z o.o. jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa np. organom państwowym: ABW, CBA, Policja, Prokuratura, Urząd Celno-Skarbowy, RPW, SKW, SWW.
  2. Podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, tj.

– dostawcom usług IT,

– podmiotom świadczącym usługi księgowe i rachunkowe

– podmiotom prowadzącym działalność kurierska lub pocztową

– firmom marketingowym

– podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną

 

IV. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Dane osobowe, w szczególnych przypadkach, będą przekazywane do państw „trzecich” z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń. Osoba, której dotyczą przekazywane do państwa „trzeciego” dane, ma prawo do uzyskania ich kopii.

V. Okres przechowywania danych osobowych

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora . W celu udowodnienia przestrzegania przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz żądania:

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a w zakresie, w jakim przetwarzamy dane na podstawie Pani/Pana zgody, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan zwrócić się do nas z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od tego przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.